Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Conference
Target groups: Health Workers,Policy Maker and Administrators
country Where It Took Place: Lithuania
Name of compiler: Aldona Droseikiene
name of institution: Lithuanian multiple sclerosis union
role: Project manager
language Of The Description: Lithuanian
title: Sveikatos politika ir restrukturizacija
description Of The Best Practice:
Analizuojant sveikatos priežiūros sistemą
didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinių šios sistemos dalyvių tarpusavio sąveikai, atsakomybei, sugebėjimui atlikti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir finansavimo funkcijas,bei su rizika sveikatai susijusių įstatyminių nuostatų įgyvendinimui.
Restruktūrizuojant Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos teikiamų paslaugų finansavimo šaltinius siekiama pagerinti Vyriausybės ir savivaldybių, Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pajėgumą atlikti jiems priskirtas finansavimo funkcijas. Visose sveikatos priežiūros sistemose riziką dalinasi skirtingi sistemos dalyviai.
1998 lapkričio 4d. paskelbtoje Europos Komisijos nuomonėje
apie reformų eigą Lietuvoje teigiama, kad vienas didžiausių
Lietuvos trūkumų yra nepakankamas administracinis pajėgumas
taikyti ES teisės aktų nuostatas. Tačiau nekyla jokių abejonių,
jog Lietuva sugebėjo sukurti visaapimantį institucijų tinklą, todėl
belieka tik sutvirtinti jo diegimo procesą. Be to, kartu su reikiamomis
informavimo priemonėmis bei profesiniu mokymu reikėtų tobulinti ir valdymo pajėgas.
Results:
Vienas pirmųjų žingsnių kuriant sveikatos priežiūros sistemos įstatyminę bazę buvo 1994 metais priimtas LR Sveikatos priežiūros sistemos įstatymas. Nuo to laiko Seimas priėmė arba šiuo metu svarsto daugiau nei 16 įstatymų ir sveikatos priežiūros sektoriuje galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų. Tačiau SAM bei jai pavaldžios tarnybos dar galutinai nesuformulavo minėtųjų įstatymų nuostatų įgyvendinimui reikalingų veiklos planų. Atsirado poreikis formuoti įgūdžius, kadangi visuose administravimo lygmenyse trūksta pažangiosios valdymo patirties. Reikia mokyti ir teikti paramą skirtingos kvalifikacijos darbuotojams, kad jie taptų pokyčių šaukliais.
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
Sveikatos politikos klausimai sprendžiami lygiai taip, kaip ir kiti socialiniai klausimai.
Slaugytojų profesinei socializacijai ir praktinei veiklai vertinti sukurtas teorinis modelis, suformuluoti profesinės socializacijos charakteristikas ir praktinės veiklos dimensijas sujungiantys diagnostikos kriterijai. Tarp daugumos teorinio modelio interkoreliacinės matricos diagnostikos kriterijų nustatyti reikšmingi teigiami statistiniai ryšiai. Apibendrinus slaugytojų požiūrį į profesinę socializaciją bei praktinės veiklos užtikrinimą, atskleisti palankūs ir nepalankūs šių procesų vertinimo tendencijų aspektai.
Evaluation:
Atsižvelgiant į Valstybės lygmenyje keliamas restrukturizacijos problemas tyrimui atrinkti įvairaus darbinio statuso, amžiaus,
išsilavinimo, darbo stažo respondentai, dirbantys skirtingo lygio sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose įvairiose geografinėse vietose ir priklausančiose tiek valstybiniam, tiek privačiam sektoriui. Tiriamųjų imtis apskaičiuota taikant matematinės statistikos
lygtis. Tyrimo analizei panaudoti 1300 respondentų atsakymai, o tai sudaro 5 proc. visos Lietuvos slaugytojų populiacijos (Lietuvos sveikatos informavimo centro 2006 m. duomenys). Galima teigti, kad šis tyrimas rodo bendrą situaciją Lietuvoje.Tyrimas atliktas 2007 m. sausio – birželio mėnesiais(Correspondence to Ž. Jankauskienė, Faculty of Health Care,Vilnius College, Didlaukio 45, 08303 Vilnius, Lithuania)

back to the list