Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Article
Target groups: Health Workers,Caregivers,Policy Maker and Administrators
country Where It Took Place: Lithuania
Name of compiler: Aldona Droseikiene
name of institution: Lithuanian multiple sclerosis union
role: Project manager
language Of The Description: Lithuanian
title: Slaugos paslaugų teikimo modernizavimas
description Of The Best Practice:
Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, kuri apima sveikatos ugdymą, stiprinimą, išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą.
Slaugos paslaugos asmenims yra teikiamos sveikatos priežiūros, socialinės globos bei kitose įstaigose (įmonėse), taip pat namuose. Šias paslaugas teikia bendrosios praktikos ar bendruomenės slaugytojos.
kurios vadovaujasi Lietuvos medicinos normomis (MN 28:2011; MN 57:1998) [1, 2]. Šiose normose nustatytos slaugytojų veiklos sritys, teisės, pareigos,kompetencija ir atsakomybė. Viena iš Lietuvoje naujų,
tik pradedančių plėtotis sričių – paliatyviosios pagalbos paslaugos, kurias gali teikti ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos,organizuodamos šių paslaugų teikimą stacionare,
dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14) [3]. Straipsnyje analizuojamas šių paslaugų lygis, jų būtinumas ir reikalingumas, nes slauga bei paliatyvioji pagalba yra
unikalus paciento gydymo ir slaugos būdas.
Results:
Šiuo metu Lietuvoje stokojama teorinių sprendimų,kaip įvairių viešojo administravimo teorijų modelius efektyviai pritaikyti slaugos paslaugų sektoriui modernizuoti ir paslaugoms plėtoti, todėl šio straipsnio tikslas – išnagrinėti slaugos raidos tendencijas ir pasiūlyti strateginius sprendimus, skirtus slaugos paslaugų teikimo modernizavimui, taikant viešojo administravimo principus. Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti slaugos paslaugų modernizavimo galimybę tobulinant viešąjį administravimą. Siekiant išsiaiškinti galimybes atlikta teorinių šaltinių, susijusių su viešuoju administravimu, sveikatos apsaugos sistema ir slaugos paslaugomis, analizė bei apibendrinimas. Išnagrinėtos ir apibendrintos Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų, Lietuvos Respublikos bei kitų šalių teisės aktų nuostatos. Atlikta analizė skirta viešajam administravimui tobulinti teikiant slaugos paslaugas Lietuvoje.
Quality indicators:
Use of citizens narrative descriptions in order to improve the healthcare services
Comment:
Viešajame administravime taikomos trys pagrindinės veiklos vertinimo sampratos: ekonomiškumas,efektyvumas ir veiksmingumas.
Šiuos kriterijus galima pritaikyti tobulinant slaugos paslaugas, jų teikimą.
Išanalizavę slaugos paslaugų teikimui, plėtojimui ir kokybei nustatyti skirtas teorijas, atlikę apklausomis grįstus tyrimus, kurių metu buvo įvertinta visų slaugos paslaugas teikiančių ir jas gaunančių grandžių paslaugų kokybė bei poreikis, galime daryti išvadas, kad analogiški
tyrimai turėtų būti atliekami visose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose įvairiais lygmenimis.
Evaluation:
Įdiegus šiuos sprendimus bus užtikrintas didesnis efektyvumas teikiant paslaugas, pagerės ir pagreitės bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis,taip pat viešajame sektoriuje bus taikomos inovacijų ir modernizavimo tendencijos. Naudojantis
informacinių technologijų galimybėmis lengviau planuoti,kontroliuoti, koordinuoti paslaugas, sutelkti išteklius

back to the list