Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: University training course
Target groups: Health Workers
country Where It Took Place: Slovakia
Name of compiler: Juraj Dubrava
name of institution: TRANSFER Slovensko, s.r.o.
role: project manager
language Of The Description: Slovak
title: Štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety – odbor ošetrovateľstvo
description Of The Best Practice:
Cieľom tejto vysokej školy je vychovávať vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre ošetrovateľskú prax. Škola poskytuje viacero foriem štúdia v odbore ošetrovateľstvo na viacerých pracoviskách po celom Slovensku. Všetky študijné odbory sú akreditované Min. školstva SR. Odbor ošetrovateľstvo je možné študovať v dennej forme ako aj v externej forme štúdia a to stupeň bakalárskeho štúdia ako aj magisterské štúdium, ktoré ukončené štátnou záverečnou skúškou. Špecifikom štúdia je, že ide o doplňujúce vysokoškolské štúdium už pre sestry z praxe čo aj podmienkou prijatia na toto štúdium.Podmienkou je teda ukončené úplné stredné odborné vzdelanie získané na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore: Zdravotná sestra, ženská sestra, detská sestra, všeobecná sestra a zubná sestra minimálne dvojročná odborná prax ako sestra. Pre denné štúdium je to trojročná prax súvislá odborná prax a ukončené strdoškolské štúdium v odbore Zdravotný asistent.
Vzdelávací program tvoria ošetrovateľské, medicínske, humanitné a manažérske poznatky integrované do holistického ošetrovateľstva zameraného na jedinca a komunitu v zdraví a chorobe. Program vertikálne nadväzuje na teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v predchádzajúcom stredoškolskom štúdiu a v ošetrovateľskej praxi.

Results:
Výsledkom štúdia je ukončený vysokoškolský diplom na úrovni bakalára alebo magistra v odbore ošetrovateľstvo s uplatnením absolventov predovšetkým ako samostatných pracovníkov v oblasti primárneho, klinického a preventívneho ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente a v ošetrovateľskom výskume. Absolventi štúdia môžu priamo vykonávať ošetrovateľskú činnosť, riadiť verejné alebo súkromné opatrovateľské inštitúcie. Toto štúdium je výsledkom legislatívnej zmeny v oblasti vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo, kedy pracovníci pracujúci v tejto oblasti si po skončení strednej školy a príslušnej praxe postupne môžu urobiť vysokú čkolu v danom odbore aj s prípadným pokračovaním na doktorát v odbore ošetrovateľvo. Štúdium je spoplatnené v priemere 260 EUR za semester štúdia, poltaky sa vyberajú aj prijímacie pohovory ako aj za záverečné skúšky.
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
Viac informácií o štúdiu na www.vssvalzbety.sk
Indikátor kvality ukazuje, počet a úspešnosť študentov do štúdia opatrovasteľstva v rámci systému vzdelávania na vysokoškolskej úrovni v SR

Evaluation:
Hodnotenie tejto najlepšej praxe je postavené na úspešnom zvládnutí štúdia t.j. škola má len 0.6% nezamestnaných absolventov.
- študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné (prospechové a mimoriadne)
- na VŠ učí 58 profesorov z toho15 DrSc. z toho 10 zahraničných
- 96 akreditovaných študijných programov (4 programy v angličtine a 1 program v nemčine, 5 zahraničných programov a 24 vedeckých projektov)
- možnosť stáží na vlastných projektoch 5 domácich a 20 zahraničných
- hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení študentských ankiet v rozmedzí A- B (4,1 – 4,8, pričom 5 je najvyššie hodnotenie)
- VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity

back to the list