Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: University training course
Target groups: Students
country Where It Took Place: Slovakia
Name of compiler: Juraj Dúbrava
name of institution: TRANSFER Slovensko, s.r.o.
role: project manager
language Of The Description: Slovak
title: Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva študijné odbory – ošetrovateľstvo v komunite a manažment v ošetrovateľstve
description Of The Best Practice:
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej práce. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami. Študijný odbor ošetrovateľstvo sa na Univerzite študuje - bakalár 6 semestrov- denná forma, magister - 4 semestre,- externá forma, doktorandský - v dennej forme - v trvaní 3 roky- v externej forme - v trvaní najviac 5 rokov.
Results:
Absolventi bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť a sociálna práca sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári, rádiologickí technici a sociálni pracovníci. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností. Absolventi externého magisterského štúdia v programe ošetrovateľstvo a fyzioterapia sa uplatnia predovšetkým v oblastiach zdravotnej starostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vo vedeckej práci, prevencii a výchove k zdraviu, zdravotnom poisťovníctve, verejnej a štátnej správe. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
Viac informácií o štúdiu na www.szu.sk
Evaluation:
Slovenská Zdravotnícka Univerzity bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. a vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:
• Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
• Lekárska fakulta
• Fakulta verejného zdravotníctva
• Fakulta zdravotníctva
Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

back to the list