Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Real case
Target groups: Patients
country Where It Took Place: Slovakia
Name of compiler: Juraj Dubrava
name of institution: TRANSFER Slovensko, s.r.o.
role: project manager
language Of The Description: Slovak
title: Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok – Národný projekt Min.práce sociálnych vecí a rodiny financovaný z Európskeho sociálneho fondu
description Of The Best Practice:
V súčasnosti sú obce v situácii, kedy nemajú dostatok finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnych služieb, preto niektoré služby vôbec svojim občanom neposkytujú. To je aj prípad opatrovateľskej služby, občania sú tak nútení platiť si plnú sumu u súkromných poskytovateľov. Výraznou pomocou pre nich by mal byť Národný projekt zameraný na zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok. Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu prispeje odkázaným občanom a samospráve na opatrovateľov štát. Okrem toho vznikne alebo sa udrží 3300 pracovných miest – práve pre ľudí, ktorí chcú pracovať ako opatrovatelia. Tento systém je odskúšaný v zahraničí, využívajú ho napríklad vo Švédsku. Min.práce SR na jeho nastavení na slovenské podmienky zohľadnilo aj niektoré pripomienky ZMOS-u, zapojená do prípravy projektu je aj SOCIA, zastupujúca poskytovateľov sociálnych služieb.
Projekt zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, ktorej dostupnosť je v súčasnosti maximálne obmedzená. Prostredníctvom projektu budú vydané poukážky v hodnote 6,9 Eur/kus, ktoré bude klient kupovať od obce a bude nimi platiť za poskytnutú opatrovateľskú službu. Min.práce cez verejné obstarávanie vyberie emitenta (dodávateľa) poukážok. U neho obec bude môcť nakúpiť poukážky v určitom počte (podľa počtu obyvateľov, počtu odkázaných osôb a pod.) za sumu 3,90 €. Občan, ktorý potrebuje opatrovateľskú službu, si od obce kúpi poukážku za maximálne 1,4 €. O tom, koľko to reálne bude občana stáť rozhodne obecné zastupiteľstvo, ktoré môže ľuďom v hmotnej núdzi poskytnúť poukážky aj bezplatne. Obec poskytne občanovi aj Informácie o tom, ktorému poskytovateľovi opatrovateľskej služby sa bude dať zaplatiť poukážkami. Poukážky, ktoré poskytovateľ dostane za vykonanú službu od občana si nechá preplatiť emitentovi a ten ich kúpi späť už za pôvodnú sumu 6,90 €. Taká je skutočná cena 1 hodiny opatrovateľskej služby.
Results:
Realizácia projektu bude finančne zabezpečená čiastočne v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2, z prostriedkov ESF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (85 % ESF a 15 % ŠR). Poukážka je dotovaná prostriedkami ESF vo výške 3 Eur, obec na poukážku prispieva minimálne 2,5 Eur, klient maximálne 1,4 Eur. Ide o trojstranné financovanie opatrovateľskej služby a projekt zabezpečí zlepšenie podmienok pre všetkých, vrátane neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vznikne alebo sa udrží 3 300 pracovných miest – práve pre ľudí, ktorí chcú pracovať ako opatrovatelia.
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
Viac informácií o projekte je možné nájsť na www.employment.gov.sk
Evaluation:
Projekt je zaťiaľ v štádiu počiatočnej realizácie a má svojich odporcov ako aj zástancov. Združenie miest a obcí Slovenska vníma project ako rizikový hlavne z hľadiska jeho udržateľnosti – 3600 pracovných miest po dobu 12 mesiacov, problem čo bude s týmito miestami po skončení projektu.

back to the list