Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Article
Target groups: Health Workers,Caregivers,Patients,Policy Maker and Administrators,Students
country Where It Took Place: Poland
Name of compiler: dr n. med. Jacek Kabziński
name of institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
role: Researcher
language Of The Description: Polish
title: TERAPIA NARRACYJNA – PODRÓŻ PRZEZ NOWE TERYTORIA
description Of The Best Practice:
Autor artykułu jest jednym z pionierów medycyny i terapii narracyjnej w Polsce. Pierwsza część jego artykułu skupia się na osobistych doświadczeniach autora jako osoby zarówno uczącej się terapii narracyjnej, jak i prowadzącej kursy dotyczące tego zagadnienia. Druga część poświęcona jest omówieniu generalnych kierunków rozwoju terapii narracyjnej w Polsce. Artykuł ten porusza zagadnienie potencjalnych przeszkód, na jakie może napotkać rozwój terapii narracyjnej, ale także nadziei z nim związanych. Zawiera także pomysły dotyczące zastosowania idei narracyjnych w Polsce. Ma on na celu również to, aby osoby zainteresowane tym podejściem zaczęły tworzyć zintegrowane środowisko.
Autor przedstawia raczej zbiór osobistych refleksji i przemyśleń w zakresie terapii narracyjnej niż usystematyzowaną analizę jej rozwoju w Polsce, jednak ze względu na osobisty charakter opracowania przedstawia ono dużą wartość, zwłaszcza dla osób które nie zetknęły się wcześniej z medycyną narracyjną.
Results:
Rezultatem artykułu jest zapoznanie osób nie mających do tej pory styczności z omawianym tematem ze wstępem do terapii narracyjnej. Ta niezbyt rozpowszechniona w Polsce metoda lecznicza budzić może nieufność wśród pacjentów, dlatego za ważne należy uznać promowanie wiedzy w tym zakresie prowadzące do możliwości dokonywania świadomego wyboru sposobu leczenia przez samego pacjenta. Równoległym rezultatem jest konsolidacja środowiska w Polsce oraz wdrażanie pomysłów na rozwój terapii narracyjnej w Polsce. Ważnym aspektem wydaje się być próba przejścia od akademickiego podejścia do terapii narracyjnej do wprowadzania jej na szeroką skalę w praktyce. Pozytywny wydźwięk artykułu prezentuje terapię narracyjną jako pewną innowacyjną propozycję która potencjalnie może wzbogacić praktykę oraz jako kontrapunkt dla modeli normatywnych. Ze względu na nikły poziom wiedzy w omawianym zakresie nie tylko wśród pacjentów, ale przede wszystkim wśród środowisk medycznych, zwrócić uwagę należy na promujący wiedzę charakter praktyki.
Quality indicators:
Use of means of narrative medicine
Comment:
Autor propaguje wykorzystanie wszystkich środków używanych w medycynie narracyjnej.
Evaluation:
Polska wciąż daje dużo możliwości dalszego rozwoju terapii narracyjnej. Zaletą tej sytuacji jest to, że nowe osoby na terytorium terapii narracyjnej mogą w sposób bardziej odważny kwestionować założenia tego podejścia, rzucać wyzwania jego głównym przedstawicielom i przez to oferować świeże spojrzenie Z drugiej strony, bardziej doświadczeni koledzy, służąc swoją wiedzą, tworzą wspierające otoczenie sprzyjające dalszemu rozwojowi tego podejścia. Dlatego też takie artykuły, zarówno propagujące ideę medycyny narratywnej wśród osób które jeszcze nie zetknęły się z tematem jak i wśród osób już działających w tym zakresie są bardzo potrzebne.

back to the list