Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Article
Target groups: Health Workers,Caregivers,Policy Maker and Administrators,Students
country Where It Took Place: Poland
Name of compiler: dr n. med. Jacek Kabziński
name of institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
role: Researcher
language Of The Description: Polish
title: „Kształcenie empatycznych lekarzy” - czteroczęściowy cykl artykułów.
description Of The Best Practice:
Cykl artykułów pod wspólnym tematem „Kształcenie empatycznych lekarzy” analizuje obecny stan kształcenia kadr medycznych w Polsce. Zwraca on szczególną uwagę na potrzebę uwzględnienia w procesie nauczania empatii, komunikacji i zrozumienia dla pacjenta. Studia lekarskie powinny stwarzać sytuacje umożliwiające studentom poznanie własnych myśli i reakcji emocjonalnych oraz pogłębioną refleksję w sytuacji konfrontacji z chorobą i cierpieniem pacjenta. Studia medyczne powinny także pomagać w zrozumieniu doświadczeń i przeżyć pacjenta oraz rozwijać empatyczną komunikację. Metody nauczania oparte na uczeniu się przez doświadczenie wydają się być skuteczne w realizacji tych zadań. Na cykl artykułów składają się publikacje:
- Przegląd stosowanych metod
- Wczesne zapoznawanie studentów z sytuacją pacjenta
- Kontakt studentów z literaturą, teatrem, filmem i sztuką
- Rozwój umiejętności leżących u podstaw empatii
Results:
Rezultatem kampanii zwrócenia uwagi na empatyczne kształcenie lekarzy jest zwiększenie świadomości zapotrzebowania na tego typu praktyki w środowisku lekarskim zarówno praktykującym jak i akademickim. Najlepszym tego przykładem jest tworzenie, zapewne w pewnym stopniu powodowane taką kampanią, jednostek takich jak Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie wspomnianych w poprzednim formularzu dobrej praktyki. Zwiększenie świadomości w środowisku akademickim przekłada się na modyfikację programów nauczania do których włączane są zagadnienia z zakresu empatii, kontaktu i komunikacji z pacjentem co skutkuje pełniejszym wykształceniem studentów kierunków medycznych w tym zakresie. Młodzi adepci medycyny od początku swej edukacji zaznajamiani z faktem, że leczenie to nie tylko bezosobowy proces ale i pochylenie się nad drugim człowiekiem, jego problemami i uczuciami zostają w przyszłości lepszymi lekarzami.
Quality indicators:
Use of means of narrative medicine
Comment:
Seria artykułów zachęca do stosowania wszelkich metod mogących indkować empatię oraz wszelkie odruchy z nią związane co zawierać w sobie może także środki stosowane w medycynie narracyjnej.
Evaluation:
Artykuły są ważnym elementem dotarcia do pracowników nauki oraz szeroko rozumianego środowiska akademickiego. Autorzy pokusili się nie tylko o podstawowe potraktowanie tematu, ale o szeroką analizę zawartą aż w czterech artykułach, co zaowocowało cyklem publikacji. Pozwoliło to na całościowe i dogłębne zbadanie tematu. Cykl jest jednym z niewielu traktującym o zagadnieniach medycyny narracyjnej w Polsce, dlatego tym bardziej należy docenić, iż jest na bardzo wysokim poziomie. Opublikowanie go w recenzowanym czasopiśmie medycznym – Polskim Merkuriuszu Lekarskim – znacząco podnosi prestiż publikacji i gwarantuje dotarcie z propagowanymi ideami do odbiorcy docelowego.

back to the list