Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Polish
Context: Opis kiedy i gdzie doświadczenie miało miejsce Sytuacja opisana przez Małgorzatę Cupał miała miejsce w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym podczas jednego z dziennych dyżurów.
Title of document: Case Study 2
Name of compiler: Jolanta Szukalska
Actors involved: Opis osób zaangażowanych w doświadczenie W opisanym zdarzeniu oprócz Autorki opisu będącej opiekunem medycznym udział brała pielęgniarka oraz pacjent ośrodka.
Description of the experience:
Opis szczegółowy doświadczenia
Autorka opisu wraz z pielęgniarką były zmuszone do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
u nieprzytomnego podopiecznego.
Objectives:
Jaki był cel doświadczenia?
Celem doświadczenia było przywrócenie pacjentowi czynności życiowych.
Means and Strategy:
Podanie źródeł podjętych strategii w celu osiągnięcia celu opisanego powyżej
Autorka opisu w celu wykonania sztucznego oddychania metodą usta-usta użyła chusteczki higienicznej.
Conclusions:
Komentarze, wnioski, rady
Autorka opisu zwraca uwagę na brak podstawowego sprzętu niezbędnego do ratowania życia (worek ambu, maseczki jednorazowe) w placówce opiekuńczej, wskazuje również na potrzebę szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Name of Institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Role: Pełnomocnik Prodziekana kierunku Pielęgniarstwo

back to the list