Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: Slauga pirminėje sveikatos priežiuroje
Name of author(s): A.Čionienė
Name of publisher: Sveikatos mokslai
Language of the publication: Lithuanian
Language of the review: Lithuanian
Summary:

Pirminėje sveikatos priežiūroje -svarbu užtikrinti sveikatos priežiūros tęstinumą,veiksmingumą, prieinamumą,sveikatos išsaugojimą,todėl bendruomenė slauga yra svarbi pirminės sveikatos priežiūros grandis,kurios tikslas -užtikrinti šeimos,bendruomenės narių optimalią sąveiką.
Šeimos slaugos tikslas-dirbti su visų tipų šeimomis,tai pat su atskirais jų nariais siekiant sumažinti sveikatą žalojančių faktorių poveikį, pagerinti sveikatą ir gerovę,sustiprinti savęs priežiūrą, bei ugdyti savirūpos įgūdžius.
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi :
gebėti vertinti paciento gyvybinius poreikius ir jo savirūpos išgales, sudaryti slaugos planą ir slaugyti pacientą, analizuoti ir vertinti slaugymo veiksmingumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, integruoti pagrindinius sveikatos grąžinimo (reabilitacijos) ir stiprinimo principus bei metodus: praktinę slaugytojo veiklą, skleisti profesinę slaugytojo patirtį, integruoti socialinio darbo organizavimo ir socialinės rūpybos principus į slaugytojo veiklą, dalyvauti atliekant ar pačiam atlikti slaugos tyrimus, parengti pacientus instrumentiniams ir laboratoriniams tyrimams, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas vertinti ir reaguoti, atlikti skiriamas gydymo procedūrasžinoti slaugos teorijas ir modelius, asmens ir aplinkos higienos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, profesinės etikos vertybes, mokymo ir mokymosi metodus, psichologines grupių ir konfliktų ypatybes, komandinio darbo principusmokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, pacientais ir jų šeimos nariais
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal bendrosios praktikos slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju visų lygių asmens sveikatos priežiūros institucijose ir įstaigose, atitinkančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.
Reviewer's comments on the document:
Pirminėje sveikatos priežiūroje vykdoma slauga užtikrina gyventojų sveikatos išsaugojimą, sergančiųjų slaugymą, o kai gydymas nebeveiksmingas – tai sveikatos palaikymą. Jų veikla apima taip pat ir gydytojo paskirtas medicinos procedūras. Šios paslaugos dažniausiai teikiamos pacientų namuose, taip pat pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (t.y. poliklinikoje, medicinos punkte, psichikos sveikatos centre).
Bendruomenės slaugytojos vaidmuo pirminėje sveikatos priežiūroje su pacientais turinčiais psichikos sveikatos sutrikimus labai didelis.
Tenkindami pacientų su psichikos sveikatos sutrikimais sveikatos poreikius, mokydami sveikos gyvensenos, bendruomenės slaugytojai atlieka profesinius slaugytojo, sveikatos mokytojo, vadovo, komandos nario ir patikėtinio vaidmenis.
Bendruomenės slaugytojai pastebi iškilusias problemas, planuoja savo veiklą bendruomenės sveikatai gerinti, moka pasitelkti kitų žinybų
Labai svarbu , kad tie kurie teikia slaugos paslaugas,gerai žinotų kaip gyvena jų pacientai,gyvenimo sąlygos,šeimyninė padėtis ir t...
Where to find it: http://sena.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/svmokslai-2002-4.pdf

back to the list