Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny
Name of author(s): Jerzy Kułaczkowski
Name of publisher: Rocznik Pedagogiczny "Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja" 2011
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Autor w artykule omawia aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny, starając się odnieść metodologię badań pedagogicznych do subdziedziny jaką jest pedagogika rodziny. Podstawowy przedmiot badań pedagogiki rodziny stanowi wieloaspektowy wymiar wychowania w rodzinie. Wyznacza on zasady i sposoby postępowania badawczego, warunkującego jego efektywność. Pedagogika rodziny, jako subdyscyplina pedagogiczna, obejmuje trzy podstawowe płaszczyzny badań. Pierwsza ujmuje jej istotę i zakres. Kolejna, w oparciu o zgromadzony materiał empiryczny, określa jej współczesny wymiar i aktualny stan. Ostatnia analizuje możliwości wykorzystania wyników tych badań do opracowania modelu-wzorca postępowania wychowawczego. Badania te służą więc świadomej i metodycznej refleksji nad procesem wychowania dziecka w rodzinie ,dlatego istotny jest świadomy i celowy dobór właściwych metod postępowania badawczego.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł zawiera się na 22 stronach, posiada wyraźny podział na poszczególne zagadnienia i wnikliwie analizuje temat aspektów metodologicznych pedagogiki rodziny. Odwołuje się do bogatej bazy bibliograficznej składającej się z 31 pozycji. Autor zwraca uwagę na fakt, że pedagogika rodziny jest subdyscypliną pedagogiczną i wyróżnia trzy jej podstawowe płaszczyzny badawcze. Wskazuj na najważniejszą w jego ocenie metodę badawczą w pedagogice rodziny – eksperyment. W pedagogice są przyjmowane różne rodzaje badań procesu wychowania, a pedagogika jest zarówno nauką teoretyczną jak i praktyczną. W podsumowaniu omówionego zagadnienia autor sugeruje ogromną rolę rodziny w kształtowaniu osobowości człowieka i dążenie do prowadzenia świadomej i systematycznej refleksji nad procesem wychowania dziecka w rodzinie. Według autora refleksja taka możliwa jest tylko w odpowiedniej formie, którą stwarza subdyscyplina pedagogiczna, jaką jest pedagogika rodziny.
Where to find it: Rocznik Pedagogiczny "Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja" 2011
Pdf of the publication: 1

back to the list