Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: Wykorzystanie międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF) w orzecznictwie lekarskim niepełnosprawności
Name of author(s): Cichońska Dominika, Marczak Michał, Raczkiewicz Anna, Sierocka Aleksandra
Name of publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Orzecznictwo lekarskie jest szerokim pojęciem i zawiera orzekanie o stanie zdrowia, o zdolności do pracy, o stopniu niepełnosprawności, zarówno na prośbę zainteresowanego pacjenta, jak i na zlecenie różnorodnych władz. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania platformy pojęciowej Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w orzecznictwie lekarskim niepełnosprawności, na przykładzie osteoporozy. Klasyfi kacja ta bowiem określa zależne od stanu zdrowia możliwości człowieka jako jednostki, funkcjonowanie jego organizmu i zakres uczestnictwa w życiu społecznym. Umożliwia zobaczenia człowieka jako całości, również z jego problemami w komunikowaniu się z otoczeniem, co odgrywa bardzo ważną rolę w orzecznictwie.
Przyjętą metodą badania jest kwestionariusz ankiety dla pacjenta, zaprojektowany według EULAR ICF Core Sets Validation Study, przeprowadzony u 50 pacjentów Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Na podstawie wyników badania autorzy artykułu proponują stosowanie platformy ICF do potrzeb tworzenia taksonomii orzecznictwa lekarskiego niepełnosprawności, nakładając na to transformację do przestrzeni możliwych sformalizowanych terapii, interwencji medycznych, działań prewencyjnych i diagnoz populacyjnych. Pozwala ona, w śmiałych hipotezach autorów, na unifi kację i obiektywizację orzecznictwa i podejmowania decyzji o punktach zwrotnych w wyborze procedur i terapii medycznych, a nawet dokonywać jakościowej zmiany w kulturze systemu ochrony zdrowia.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł zawiera się na 22 stronach i cytuje 6 pozycji bibliograficznych. Autorzy analizują problem orzecznictwa lekarskiego w Polsce ze szególnym uwzględnieniem orzakania o zdolności do pracy i stopniu niepełnosprawności. Praca posiada wysoką wartość naukową ze względu na zastosowaną metodę badawczą w postaci kwestionariusza ankiety według EULAR ICF Core Sets Validation Study oraz liczną grupę badaną (n=50). Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań wyciągają wnioski sugerujące, iż w polskim orzecznictwie lekarskim zachodzi potrzeba szerokiego wdrożenia systemu ICF, który pozwoliłby na usystematyzowanie i standaryzację w procesie orzecznictwa stopnia niepełnosprawności.Praca napisana jest poprawnie, oraz uznać należy, że wnosi nowe dane do omwianego tematu, głównie ze względu na zastosowanie systemu eksperymentalnego, a nie jedynie przeglądu dostępnej literatury.
Where to find it:

Zdrowie Publiczne 2009 119(1);7-13

Pdf of the publication: ZP09

back to the list