Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Czy asystenci rodziny mogą działać skutecznie?
Name of author(s): Rafał Gębura
Name of publisher: Ngo.pl – portal organizacji pozarządowych
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Autor w artykule porusza tematykę nowo powołanego przez ustawodawcę zawodu jakim jst asystent rodziny. Wskazuje na ich rolę - mają pomagać rodzinom, które przeżywają trudności, wspierają w opiece nad dziećmi a także osobami starszymi. Wskazana jest droga realizacji celu asystenta rodziny - wspólne szukanie rozwiązań. Rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, podsuwamy sugestie, zachęcamy – tak jeden z udzielających wywiadu asystentów opisuje swoją pracę. Praca asystentów rodziny doczekała się zapisu w prawie. Od początku stycznia 2012 roku reguluje ją ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą, praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Problemem jednak zdaje się być brak wykwalifikowanej kadry - żadna z uczelni wyższych nie wprowadziła odpowiednio wcześniej kierunków dziennych czy podyplomowych, które szkoliłyby przyszłych asystentów rodziny.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany dokument omawia nowo powstały zawód asystenta rodziny. Ocena stanu faktycznego dokonana zostaje z punktu widzenia osób wysoce zaangażowanych w pomoc osobom potrzebującym – pracowników organizacji pozarządowych. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat roli asystenta rodziny, wskazuje na podstawę prawną pozwalającą na jego funkcjonowanie oraz wskazuje na szczególny typ osób predysponowanych do takiej pracy. Wydźwięk artykułu na temat instytucji asystenta rodziny jest niejednoznaczy – autor dostrzega potrzebę istnienia asystenta oraz znaczącą rolę jaką może on odegrać w pomocy osobom potrzebującym, zwraca jednak równocześnie uwagę na niedsokonałość systemu prawnego sankcjonującego ten zawód, nadmierną biurokrację oraz brak oferty edukacyjnej skierowanej do osób które chciałyby rozpocząć pracę jako asystent rodziny.
Where to find it: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/729557.html

back to the list