Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem
Name of author(s): Izabela Stangierska, Wanda Horst-Sikorska
Name of publisher: Forum Medycyny Rodzinnej
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
W artykule przedstawiono ogólne zasady komunikacji oraz problemy spotykane w relacjach lekarzy z pacjentami. Ponadto określono bariery i błędy popełniane we wzajemnych kontaktach, podkreślono podstawowe zasady przekazywania informacji, zaś analizę wpływu cech nadawcy, odbiorcy i kontekstu sytuacyjnego potraktowano jako punkt wyjścia do pracy nad poprawą porozumiewania się. Szczególną rolę przypisano umiejętnościom interpersonalnym lekarzy rodzinnych kształtujących postawy i udział pacjentów w procesie leczenia. Lekarz rodzinny pełni wyjątkową rolę, ze względu na fakt, iż często jest pierwszym kontaktem chorego z opieką zdrowotną, dlatego też powinien posiadać szczególne umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem aby odpowiednio wesprzeć go w trudnych chwilach i prawidłowo nastawić do dalszego leczenia jeśli okaże się ono konieczne. Często początkowe nastawienie pacjenta które wytwarza się przy pierwszym kontakcie z leczeniem warunkuje jego podejście do całej dalszej terapii, dlatego tak ważne wydaje się odpowiednie przygotowanie chorego do czekającej go terapii.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł omawia podstawowe aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Autorki bardzo szybko wysuwają tezę, iż Porozumienie między lekarzami a pacjentami wpływa na wypełnianie zadań warunkujących rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Rekomendują komunikację czytelną, otwartą i prostą jako przynoszącą najlepsze rezultaty. Jako jedne z niewielu zwracają również uwagę na znaczącą rolę komunikacji niewerbalnej.Pomimo coraz większej liczby opracowań na temat komunikacji na linii lekarz-pacjent rola komunikacji niewerbalnej nadal pozostaje na uboczu zainteresowań badaczy, dlatego zwrócenie uwagi na ten problem w mojej opinii znacząco podnosi wartość publikacji. W artykule zawarto 5 tabel z zestawieniami technik usprawniających komunikację, cech poprawnej komunikacji czy wyszczególnienie grup chorych wymagających specjalnych technik komunikacyjnych. Wnioskiem podsumowującym cały artykuł jest stwierdzenie, iż gotowość
do wysłuchania, zachowanie spokoju i pozwolenie na przeżywanie różnych uczuć to najcenniejsze postawy
współczesnego lekarza wobec pacjenta.
Where to find it:

Forum Medycyny Rodzinnej, 2007, tom 1, nr 1, 58-68

back to the list