Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Fyzická záťaž, psychická záťaž, ošetrovateľstvo
Name of author(s): Kolektív autorov
Name of publisher: In: Prohuman, odborný internetový časopis, 3. marec 2012.
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Predložená práca sa zameriava na zisťovanie teoretických vedomostí a praktických zručností sestier potrebných na elimináciu nadmernej fyzickej záťaže a na využívanie efektívnych stratégií zvládania psychickej záťaže sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
Práca je zameraná na výskum fyzickej a neuropsychickej záťaže v ošetrovateľskej starostlivosti a jej súčasťou je výskum, kde súbor v prvej časti výskumu tvorilo 55 sestier. V druhej časti výskumného projektu výskumnú vzorku tvorilo 257 sestier. Najviac zastúpenou vekovou kategóriou bola kategória sestier od 27 do 29 rokov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili sestry s dĺžkou klinickej praxe do 20 rokov, 34,9 %. Práca prezentuje problematiku pracovnej záťaže sestier v ošetrovateľstve so zameraním sa na prevenciu, ochranu a podporu zdravia sestry.
Publikácia prináša prehľad poznatkov o fyzickej záťaži a preventívnych opatrení pre túto profesiou nadmerne vystavenú fyzickej i psychickej záťaži.
Reviewer's comments on the document:
Veľmi dôležitá práca pre projekt. Práca prezentuje problematiku pracovnej záťaže sestier v ošetrovateľstve so zameraním sa na prevenciu, ochranu a podporu zdravia sestry.
Prinášame prehľad poznatkov o fyzickej záťaži a preventívnych postupoch chrániacich sestru pred nadmernou fyzickou záťažou pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a venujeme sa poznatkom o psychickej záťaži, jej zvládania, stresu a riziku vzniku burnout syndrómu u sestier. Zámerom bolo najmä prispieť k prevencii, podpore a ochrane zdravia sestier, k postupom chrániacich sestru pred nadmernou fyzickou záťažou pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Poznatky o psychickej záťaži, jej zvládania, stresu a riziku vzniku burnout syndrómu u sestier je dôležité preniesť do praxe a vytvoriť priestor na regeneráciu - fyzickú (rôznymi cvičeniami) a psychickú (rôznymi nástrojmi a technikami relaxácie a emočnej rovnováhy).

Where to find it: www.prohuman.sk/.../fyzicka-a-psychicka-zataz-p...

back to the list