Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Legislative document
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Kritériá, vzdelávanie, ošetrovateľstvo
Name of author(s): Odbor opatrovateľvtva a sociálnej práce na Min. zdravotníctva SR
Name of publisher: Ministerstvo zdravotníctva SR
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Kritéria MZ SR k študijným programom nelekárskych odborov pre oblasť zdravotníctva (pre Akreditačnú komisiu), medzi ktorými je zaradené aj ošetrovateľstvo. Kritériá obsahujú všetky kľúčové parametre potrebné na výučbu ošetrovateľstva ako je personálne a materiálovo technické a informačné zabezpečenie, obsah študijného programu, požiadavky na prijímanie uchádzačov, personálne zabezpečenie teoretické a praktickej výučby.
Obsah štúdia na základe štandardov:
schopnosť pracovať v odbornom ošetrovateľskom tíme alebo samostane pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciálnej zdravotnej, sociálnej a domácej starostlivosti, proces ošetrovateľstva, vedomosti z humanitných vied v súvislosti s ošetrovaním, ošetrovanie a rehabilitáciu ako aj edukačné techniky a procesy, diganostika, terapeutické procesy na zistenie zdravotného stavu pacienta a schopnosti riadiť ošetrovací proces a ošetrovateľskú starostlivosť
Reviewer's comments on the document:
Uvedené kritériá sú pre projekt veľmi dôležité pretože detailne uvádzajú všetko to, čo je potrebné pre štúdium ošetrovateľstva pre Akreditačnú komisiu Min. školstva SR , na základe čoho potom sa bude realizovať výučba ošetrovatestva na jednotlivých typoch škôl.
Štúdium ošetrovateľstva je 5-ročné magisterské štúdium na vysokej škole alebo nižší stupeň vzdelania bakalársky je trojročné vysokoškolské štúdium. Štúdium ošetrovateľsrva posyktujú dve univerzity a ich regionálne jednotky: Univerzita sv. Alžbety a Slovenská zdravotnícka univerzita.
Z hľadiska projektu v kritériách sú stanovené na rôzne oblasti: prierezové vedomosti a zručnosti, profesionálne vedomosti a zručnosti ošetrovateľov, komunikačné zručnosti a zručnosti pracovať v tíme.
Kritériá slúžia Akreditačnej komisii MZ SR na ziťovanie a akreditáciu kvality vzdelávacích programov.

Where to find it: www.health.govsk/Zdroje?/vzdelavanie/Kriteria.rtf

back to the list