Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Seniori – príležitosť alebo hrozba pre Slovensko?
Name of author(s): Margita Škrabálková
Name of publisher: In: Humanita, č.8/2010 , ročník XIX
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Správa z konferencie Seniori – príležitosť alebo hrozba pre Slovensko? , ktorá sa konala 21.10.2010 a ktorá bola súčasťou kampane Staroba sa nás dotýka. Konferencie sa zúčastnila premiérka SR Iveta Radičová so svojím príspevkom.. Správa obsahuje sumár jednotlivých príspevkov, ktoré na konferencii odzneli. Konferencia si kládla za cieľ, ako konkrétne zlepšiť život seniorov najmä v mestskom prostredí. Veľmi podnetné príspevky predniesli Helena Woleková, Darina Sedláková – riaditeľka kancelárie Svetobej zdravotníckej organizácie v SR, Vladislav Matej – riaditeľ nádacie SOCIA, Viktor Kouřil –riaditeľ ING Bank a ďalší. Organizátorom sa touto konferenciou podarilo presvedčiť ľudí, že seniori naozaj nie sú hrozbou ale príležitosťou pre Slovensko.
Reviewer's comments on the document:
Z hľadiska projektu významná konferencia na tému života seniorov v SR so zamertaním na mestské aglomerácie a ich život v nich. Konferencie sa zúčastnili nyjvýznamnejší predstavitelia SR na čele s premiérkou Ivetou Radičovou, ktorá predniesla svoj príspevok k danej oblasti.
Hlavnými demografickými charakteristikami Slovenska je nízky podiel pôrodnosti a rastu obyvateľstva..Slovenská populácia starne [Tabuľka 2). V porovnaí s rokom 1991, počet ľudí v pred-produktívnom veku klesol o 298 000 ľudí a dosiahol počet 1 015 milliónov v roku 2001 –podiel na celkovej populácii klesá o 6% na 18.9%. Počet ľudí v produktívnom veku vzrástol o 303 000 (5.3%) a dosiahol 3349 milliónov ľudí (63.1%) v roku 2001, z čoho bolo 48% žien . Počet ľudí v poproduktívnom veku vzrástol o 0.7% na 967 000 v roku 2001 a podiel ťien bol 66.1%). V dôsledku toho priemerný vek populácie sa zvýšil o 36,3 roka a index starnutia (definovaný ako populácia veku 65+ v porovnaní s deťmi vo veku 0–14) dosiahol hodnotu 98.5 a je nad európskym priemerom s hodnotou 73.
Where to find it: www.shr.sk/pages/casopishumanita/.../C201008.pdf

back to the list