Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Začnime s obnovou Slovenska v regiónoch
Name of author(s): Milan Hort
Name of publisher: In: Slovensko modré správy, č. 2, 2009
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Obnova Slovenska v sociálnej oblasti, je potrebné začať po regiónoch, vytvoriť a obnoviť sociálne štandardy. Podľa podpredsedníčky SDKÚ-DS Ivety Radičovej je dôstojný život téma, ktorá vládne týmto storočím a znamená viac než len zachovanie minimálnych podmienok na prežitie. „Dôstojný život znamená, že všetky sféry, ktoré zasahujú do každodennosti, majú umožniť človeku, aby dokázal mať ľudskú tvár,“ uviedla. Táto oblasť zahŕňa podľa I. Radičovej tak sociálnu sféru, ako aj zdravotníctvo. V rámci sociálnej politiky zahŕňa oblasť sociálnych služieb, zamestnanosti, rodinnej politiky, ale aj chudoby a zároveň podpory mladých rodín a strednej vrstvy.
Reviewer's comments on the document:
Je to článok o nevyhnutnosti obnovy SR v sociálnej oblasti.
Služby sociálnej starostlivosti zahrnujú dlhodobú ústavnú starostlivosť, denné stacionáre a zariadenia sociálnych služieb pre starších, pacientov s chronickými chorobami a iné skupiny so špeciálnymi potrebami, s psychickými poruchami alebo telesným postihnutím. Legislatíva takúto starostlivosť definuje ako následnú, špeciálnu a domácu starostlivosť. Zdravotné poisťovne preplácajú následnú a domácu starostlivosť. Sociálna starostlivosť je hradená zo sociálneho fondu alebo si ju ten, ktorý je na ňu odkázaný hradí sám. Následná starostlivosť sa poskytuje po akútnych stavoch a zahrnuje ošetrovatľstvo, rehabilitáciu, psychoterapeutickú a kúpeľnú liečbu. V roku 1994 existovalo 6 zariadení so 665 lôžkami pre dlhodobo chorých, väčšinou pre starších občanov. Už vroku 1997 vzrástol počet takýchto zariadení na 14 s 1122 lôžkami. V roku 2002 existovalo len 10 zariadení dlhodobej starostlivosti so 685 lôžkami, no 49 odeelení dlhodobej starostlivosti s 1958 posteľami.
Vznik agentúr domácej starostlivosti sa podporuje od konca deväťdesiatych rokov. V posledných rokoch sa začínajú realizovať projekty komunitného typu ako projekt zníženia poškodzovania zdravia pre drogovo závislých. No domáca a komunitná starostlivosť ešte čelí finančným a legislatívnym ťažkostiam, aby sa mohla vhodne rozvíjať vzhľadom na meniace sa prostredie a potreby populácie. Na podporu snáh rozvoja komunitnej starostlivosti najnovšia úprava zákona o zdravotných službách definuje koncepciu ošetrovateľskej starostlivosti.
Where to find it: www.sdku-ds.sk/data/.../Modr-spravy-2-2009.pdf

back to the list