Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Aktuálny vývoj v slovenskom zdravotníctve.
Name of author(s): Ústav zdravotníckych informácií
Name of publisher: Min.zdravotníctva SR
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Správa o stave a vývoji slovenského zdravotníctva po reforme zdravotníctva, zameraná na: reformu a jej dopad na občana, zdravotné poistenie, reforma zdravotníckych zariadení, odštátnenie lukratívnych činností v zdravotníckych zariadeniach, odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, a špecifické odborné problémy rezortu zároveň aj na zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a transformované neziskové zdravotnícke zariadenia, stav hospodárenia. Potrebné ďalšie legislatívne úpravy pre neziskové organizácie/poskytovateľov.
V roku 2004 po prvý raz v histórii Slovenska sa zákonom č. 576/2004 Zb.[6] sa v § 8 o ambulantnej starostlivosti, v článku 5 definuje domáca ošetrovateľská starostlivoať ako domáca starostlivoať poskytovaná ošetrovateľmi alebo opatrovateľmi s odbornými kompetenciami podľa ošetrovateľských procedúr. Domáca starostlivosť je mimonemocničná forma starostlivoati poskytovaná osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v časovom úseku medzi 16 až 24 hodinami. Sieť agentúr sa riadi dodatkom Nariadenia č. 751/2004 o minimálnej verejnej sieti poskytovateľov a minimálnych požiadavkách pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a to 1 ošetrovateľ/-ka na 1 000 občanov.
Reviewer's comments on the document:
Kľúčovy material a stave a aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve na základe posledných analytických faktov a štatistických údajov. Jeho obsahom sú: demografický vývoj podľa štruktúry pohlavia a veku, úmrtnosť a najčastejšie choroby úmrtnosti (kardiovaskulárne choroby), opisuje sa základný stav vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializáciách, štruktúra jednotlivých poskytovateľov, platobné mechanizmy, kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V materiály sú tiež zahrnuté všetky štatistické údaje o sociálnej starostlivosti v SR na úrovni VUC, obcí a miest ako východiskový materiál do budúcnosti. Je dôležité, aby sa pripravoali takéto analytické štúdie a to kolektívom autorov, ktorí zastupujú jednotlivé oblasti zdravotnej starostlivosti. Takéto analytzické štúdie sú podkladom pre plánovanie ďalšieho vývoja zdravotných služieb a poskytujú aj cenné údaje o možnej prevencii a predchádzaniu zdravotných ťažkých postihnutí najmä voči civilizačným chorobám. Analytická štúdia pomáha aj vykonávať vhodné rozhodnutia a realizovať rôzne úpravy (ako napr. úprava platobných mechanizmov)
Where to find it: www.2health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/.../sprava.pdf

back to the list