Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Analýza sociálnych služieb.
Name of author(s): Eva Hrablayová, Soňa Holúbková, Slavomír Krupa, Lenka Varcholová
Name of publisher: SPO, Bratislava
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Učebnica, ktorá sa zaoberá analýzou sociálnych služieb počnúc od dejín, kvality a merania kvality sociálnych služieb, etiky a sociálno-politických podmienok transformácie sociálnych služieb, demografických procesov a verejnou správou. Je to obsiahla publikácia, ktorá dáva veľmi dobrá prehľad o histórii, sociálnych služieb až po súčasnosť až po problémy s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb , cez návrh systému prepojenia sociálnych a zdravotných služieb cez vzťah medzi poskytovateľom a odberateľom, ich pozície , transfomáciou sociálnych služieb v SR až po komunitné plánovanie sociálnych služieb.
V dlhodobej starostlivosti existuje škodlivá segregácia zdravotných a sociálnych služieb. Niektorí poskytovatelia sú pod správou Ministerstva zdravotníctva (napr. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS) a pod správou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sú iné – sociálne služby. Takže v jednom zariadení možno nájsť zmiešané sociálne a zdravotné služby a zmiešané preplácanie výdavkov. Lekári a ošetrovatelia sú zaštítení Ministerstvom zdravotníctva a sociálne služby – teda opatrovanie ako stravovanie, pomoc v bezvládnosti, hygienické úkony a pod. pod Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny a nimi delegovanými inštitúciami.
Reviewer's comments on the document:
Veľmi dôležitá publikácia,z hľadiska projektu, zaoberá sa analýzou sociálnych služieb, ich štruktúrou ale zároveň aj ich samotnou podstatou služieb, ktoré posilňujú a podporujú dôstojnosť prjímateľa služby, a je vhodnou publikáciou pre sociálneho pracovníka a poskytuje návody ako ponúknuť staršiemu človeku postupnú transformáciu jeho sebavedomia. V naratívnej medicíne je dôležitá komunikácia a budovanie kvality života seniorov alebo postihnutých či dlhodobo chorých ľudí. Je dôležité vidieť človeka v jeho prostredí ako integrálnu súčasť celého systému, ktorý ho obklopuje. Sociálny pracovník preto spolupracuje s rodinami a integruje všetko, čo môže pomôcť stimulovať záujem a zlepšiť kvalitu života prijímateľovi sociálnych služieb. V publikácii sa opisuje aj deinštitucionalizýcia a jej dôležitosť v starostlivosti o prijímateľa sociálnych služieb. Pri deinštitucionalizácii sa zaoberá aj problémovou dualitou služieb (sociálne a zdravotné) a navrhuje spôsoby ako integrovať obe, aby bol v centre pozornosti pacient či prijímateľ pomoci. Publikácia navrhuje metódy a opisuje význam komunitného plánovania sociálnych služieb. Mnohé samosprávy a regióny na Slovensku už realizujú komunitné plánovanie sociálnych služieb, čo je dôležité z hľadiska získavania zdrojov.
Where to find it: www.spo.sk/downloads/texty/Studijytext2-1.pdf

back to the list