Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Program EU – sociálna ochrana a začlenenie.
Name of author(s): Jana Bobáková
Name of publisher: In: Senior Help, e-magazine
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
EÚ podporuje koordináciu vnútroštátnych politík dlhodobej starostlivosti prostredníctvom koordinácie s osobitným dôrazom na prístup, kvalitu a udržateľnosť. Hlavné ciele sú:
PRÍSTUP1. Zlepšenie poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti (kombinácia domácich, komunitných a inštitucionálnych služieb)
2. Skrátiť čakacie doby
a) obsiahnuť všetky časti obyvateľstva prostredníctvom univerzálneho poistenia;
b) dostupnú starostlivosť zabezpečiť tak, aby neviedla k ochudobňovaniu obyvateľstva, c) individuálne schopnosti splácať zosúladiť so súkromnými zdrojmi financovania tak, aby zostali dostupné.
3. Obmedziť geografické rozdiely v dostupnosti a kvalite starostlivosti v rôznych nastaveniach starostlivosti.
KVALITA Prioritou by mali byť opatrovateľské služby, ktoré by pomáhali ľuďom žiť v ich domovoch tak dlho, ako je to možné. V prípade domácej starostlivosti a opatrovateľskej služby (ak by nebola k dispozícii), musí byť zabezpečené nastavenie paralelnej adaptácie ústavnej starostlivosti, a to formou
a) rehabilitácie
b) informovanej voľby
c) lepšou koordináciou s lekárskou, opatrovateľskou, sociálnou a paliatívnou starostlivosťou
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
Trvalo udržateľný rozvoj je možný zlepšením koordinácie medzi rôznymi úrovňami štátneho rozpočtu a rozpočtami zdravotnej a sociálnej starostlivosti:
Reviewer's comments on the document:
Dokument je pre projekt veľmi dôležitý pretože uvádza dôvody pre koordináciu dlhodobej starostlivosti na úrovni EÚ
EÚ sleduje "zdravie vo všetkých politikách". Štrukturálne fondy Európskej únie môžu byť použité na podporu budovania kapacít v regiónoch, ktoré potrebujú osobitnú pomoc a na podporu vzdelávania v starostlivosti personálu.
Dlhodobá starostlivosť je v mnohých krajinách nedostatočná - trpia nedostatkom pracovných síl a ich nízkej kvality. Vzhľadom na to, že ľudia sa dožívajú vyššieho veku, je tento typ starostlivosti veľmi dôležitý. Starnutie populácie je spojené s výskytom rôznych závislostí a zdravotného postihnutia (viac chronických ochorení)
Prístup pre všetkých a väčšie možnosti výberu pre pacientov musia byť v rovnováhe s finančnou udržateľnosťou.
Očakáva sa, že výdavky na dlhodobú starostlivosť zaznamenajú, vzhľadom na starnutie populácie, rýchly rast.
Where to find it: www.seniorhelp.sk/.../program-eu-socialna-ochran....

back to the list