Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe
Name of author(s): Kvetoslava Repková a autorský kolektív
Name of publisher: IVPR, Bratislava 2010
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Druhý diel publikácie, ktorú v roku 2010 vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny s názvom: Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (I), Predložený druhý diel publikácie k dlhodobej starostlivosti o starších ľudí sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola je vecne orientovaná na otázky prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti. Druhá kapitola je o rámci dlhodobej starostlivosti v Európe a na Slovensku.
Dotýka sa hlavme týchto zručností:
Byť schopný definovať pojem zdravia a choroby v rôznych kultúrach.
Byť schopný opísať dejiny uspokojovania sociálnych potrieb a dejiny sociálneho systému.
Byť schopný diferencovať kontext prostredia, situáciu vzťahov a kultúrny a sociálno-ekonomický stav.
Byť schopný definovať potreby zdravotných služieb danej populácie.
Byť schopný pracovať v súlade s platnou legislatívou, zákonmi a vyhláškami, kotré súviaisia s profesionálnou, trestnoprávnou a civilnou zodpovednosťou, ktorú si vyžaduje rola manažéra jednotlivého prípadu.
Byť schopný aplikovať etický a deontologický prístup.
Byť schopný diferncovať inštitucionálnu starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zdravotné služby domácej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v sociálnom a zdravotníckom vzdelávaní.
Byť schopný získavať vedmosti a zručnosti o príbuzných a osobné informácie o pacientovi: životný príbeh pacienta, rôzne stránky jeho života, vzťahy, zvyky a činnosť v bežnom živote.

Reviewer's comments on the document:
Pre project Heppy je to dôležitý dokument pretože práve týmto dokumentom projekt zavŕšil svoju primárnu misiu, ktorou bolo vyvinutie konceptu a metodológie popisu dlhodobej starostlivosti a jej súvislostí so zdravotnou starostlivosťou o starších ľudí, identifikovanie praktických nástrojov na meranie progresu a na ustanovenie dobrých praktík, ktoré informujú o politikách a praxi členských štátov v tejto oblasti. V záverečnej časti tohto dielu krátko informujeme o zámere vydania aj tretieho dielu k problematike financovania a riadenia dlhodobej starostlivosti, ktorým sa zavŕši diseminačná iniciatíva projektového tímu INTERLINKS.
V roku 2010 vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny publikáciu
Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (I).Neformálna starostlivosť. Kvalita. Publikácia bola súčasťou diseminačnej stratégie výstupov európskeho projektu INTERLINKS zameraného na zdravotné systémy a dlhodobú starostlivosť o starších ľudí v Európe, osobitne na hľadanie prienikov a súvislostí medzi otázkami prevencie a rehabilitácie, kvality a neformálnej starostlivosti. Predložený druhý diel publikácie k dlhodobej starostlivosti o starších ľudí sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola je vecne orientovaná na otázky prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti. Obsahuje pomerne široký koncept prevencie a rehabilitácie, v rámci ktorého sa primárna prevencia chápe ako predchádzanie chorobe a oslabeniu; sekundárna prevencia ako poskytnutie pomoci pre čo najlepšie zvládnutie situácie; a terciárna prevencia ako cesta k zabráneniu zhoršenia existujúceho stavu a aktívna podpora pri znovu nadobudnutí čo najväčšej nezávislosti a samostatnosti. K rehabilitácii sa pristupuje ako k procesu obnovenia oslabených schopností osoby tak, aby táto získala čo najväčšiu sebestačnosť a mohla fungovať bežným spôsobom. Druhá kapitola druhého dielu sprostredkováva kľúčový výstupvýskumného projektu INTERLINKS, ktorým je dokument Rámec
pre dlhodobú starostlivosť (The Framework for Long Term Care).Tento dokument spracovaný vo forme štúdie hierarchicky systemizuje celú problematiku dlhodobej starostlivosti na relevantné
témy, podtémy a kľúčové otázky, vďaka ktorým je možné vo forme
príkladov popisovať rôznorodú národnú, regionálnu, miestnu či
organizačnú prax v oblasti dlhodobej starostlivosti o staršie osoby.
Where to find it: www.sspr.gov.sk/VPR/images/VPR/interlinks/ds_v_kontexte.pdf

back to the list