Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Zabezpečovanie kvality dlhodobej straostlivosti o seniorov (národná správa o Slovensku)
Name of author(s): Helena Woleková
Name of publisher: ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Národná správa vychádza z koncepcie sociálnej a dlhodobej starostlivosti , ktorú vláda SR prijala 25. februára 2004, vidí ju vo zvýšenej kvalite starostlivosti v integrovanom poskytovaní potrebnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a prichádza s návrhom modelu nového sociálno-zdravotného systému starostlivosti. Koncepcia nadväzuje na reformu zdravotníctva, ktorá sa primárne zameriava na akútnu zdravotnú starostlivosť a ponúka riešenie pre ľudí, ktorí vzhľadom na potrebu dlhodobej starostlivosti, vypadávajú z tohto systému. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria , ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2006 a nahradila koncepciu odboru z roku 1993, vidí priority v predĺžení života, v dosiahnutí čo najvyššej kvality života i v jeho posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu, sebestačnosti geriatrického pacienta. V otázke systému kvality zdravotnej starostlivosti odkazuje koncepcia na všeobecný zdravotnícky predpis.
Odborný tím Rady pre poradenstvo v sociálnej práci pri skúmaní kvality sociálnych služieb pre starších ľudí prijal definíciu , podľa ktorej je kvalita sociálnych služieb “súladom ponuky služieb s potrebami a požiadavkami odberateľa, ktorý sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii”.
Reviewer's comments on the document:
Kľúčový dokument pre projekt, ktorý bude v angličtine a slovenčine upravený , doplnený a preložený pre potreby projektu tak ako je to definované v úlohách projektu. Toto je posledná verzia Národnej správy, ktorú doplníme o najkatuálnejšie úlohy a zákony a ciele pre Slovensko v danej oblasti.
Where to find it: www.aozpo.sk

back to the list