Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Zdravotné postihnutie a vnímanie ľudských práv zdravotne postihnutých.
Name of author(s): Marianna Zuzčáková
Name of publisher: Prešovská univerzita
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Cieľom článku práce je poukázať na jednotlivé každodenné problémy občanov so zdravotným postihnutím v ich snahe o sociálnu integráciu do spoločnosti a problémy s
uplatňovaním ich práv v bežnom živote. Zároveň chce priblížiť základný legislatívny rámec Slovenskej republiky zaoberajúci sa ochranou ľudských práv osôb so zdravotným
postihnutím, ktorý sa stále rozširuje v legislatívnej forme, ale je nutné aby sme si všetci uvedomili, že tieto právne normy je treba implementovať v čo najväčšej miere i do praktického života.
Reviewer's comments on the document:
Z hľadiska potrieb projektu je to formulovanie potrieb integrácie a rešpektovanie princípu rovnosti. Znamená to, že každý
človek by mal mať rovnakú príležitosť (teda nie automaticky rovnakú úroveň) realizovať svoje plány a predstavy o živote a vo vzťahu k ostatným by mal mať vytvorené porovnateľné
podmienky na rozvoj vlastnej aktivity vedúcej k ich napĺňaniu.
Druhý v poradí uvádzaný koncept je v SR realizovaný v rámci systému sociálnej pomoci ako forma riešenia sociálnej núdze kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia. Túto oblasť v súčasnosti právne upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. januára 2009.
Legislatíva Slovenskej republiky zakazuje priamu aj nepriamu diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a táto výslovná formulácia sa nachádza v zákone č. 365/2004
Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach, o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. Antidiskriminačný zákon), ktorý bol prijatý v máji
2004.
Where to find it: www.pulib.sk/pub2/FF/Chovanec1...103.pdf/

back to the list