Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
Name of author(s): Editori: Juraj Čáp, Katarína Žiaková
Name of publisher: Ústav ošetrovateľstva, Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin 2011
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Problematika ošetrovateľstva založenom na dôkazoch, ošetrovateľskej diagnostiky a terminológie v ošetrovateľstve sú v posledných rokoch v popredí záujmu ošetrovateľského výskumu a vzdelávania na Slovensku. Uvedené oblasti spája dlhoročná snaha ich implementácie a prepojenia s klinickou praxou. Tohtoročná, deviata medzinárodná vedecká konferencia TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa konala 26. mája v Martine, reflektovala uvedené témy. V tomto roku sme okrem tradičných nosných tém zaradili do programu problematiku paliatívnej starostlivosti a spirituality v kontexte teórie, výskumu a praxe. Táto sekcia vychádzala z prezentácií aktuálnych výskumných trendov a výsledkov projektov prebiehajúcich na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine. Vznikla ako súčasť riešenia grantov Spiritualita – od teoretických východísk ku praktickým dôsledkom (VEGA 1/0215/10), Smrť a vedomie smrteľnosti (KEGA 021UK-4/2011).
Kniha obsahuje 42 príapevkov rôznych aitorov na vyššie uvedené témy.
Reviewer's comments on the document:
Recenzovaná publikácia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, má za cieľ priniesť odbornej verejnosti výber vedeckých prác, ktoré prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej bázy v oblasti ošetrovateľstva. Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Poľska, Slovenskej republiky a Veľkej Británie.
Kniha je kľúčová z hľadiska projektu, pretože prináša najnovšie trendy v danej oblasty ošetrovateľvtva doma a v zahraničí.
Where to find it: http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Oset_Files/tvav_ose_2011.pdf

back to the list