Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Keď je vlastný sprchovací kút bludisko

Karin Branikova
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Albert si užíval spolu s manželkou zaslúžený dôchodok má 74 rokov, mohli si dovoliť cestovať, lebo ako bývalý železničiar mal stále zvýhodnené lístky aj pre rodinu. Má vydatú dcéru, ktorá žije v tej istej dedine a veľmi rád sa hrával so svojou vnučkou, ktorú brával na dlhé prechádzky po blízkom lese. Albert bol aktívny, samostatný a bol zvyknutý rozhodovať v rodinných veciach. Veľa čítal, zaujímal sa o politické dianie, stretával sa s priateľmi, bol spoločenský. Rád sa venoval práci v záhradke a okolo domu. V minulom roku Albert prežil náhlu cievnu mozgovú príhodu a po odznení akútnej fázy absolvoval v rehabilitačnom ústave komplexnú rehabilitáciu s cieľom obnoviť stratené funkcie. Potom sa vrátil domov a v súčasnosti žije v rodinnom dome s manželkou. Albert potrebuje nepretržitú prítomnosť inej osoby pretože nedokáže samostatne tvarovať svoj bežný deň, odhadovať bežné riziká a ani samostatne vykonať sebaobslužné činnosti. Nehovorí, len sporadicky opakuje slová a zriedka porozumie hovorenému, alebo inštrukcii. Komunikácia je sťažená. Má permanentný močový katéter, pretože sa nedokáže spontánne vymočiť ani vyhľadať toaletu. Motorika ostala celotelovo zachovaná, klient chodí po dome a záhrade, ale nevie sa vyhýbať riziku pádu. (napríklad schodom, či záhradnému jazierku, ceste po ktorej chodia autá) Potrebuje dennú starastlivosť o osobnú hygienu, oblečenie, pitný režim a jedlo. Vôbec nerozumie zmenenej situácii, nechápe prečoho manželka či zdravotná sestra usmerňujú, nevie chápať význam vecí a verbálne vysvetlenia k nemu v podstate neprenikajú. Spontánne nezačína žiadnu zmysluplnú činnosť. Ak je ponechaný sám na seba tak len sedí a pozerá sa, alebo sa prechádza v priestore. Ťažko sa prispôsobuje zmenenej situácii a frustráciu vyjadruje zlosťou, zatína päste, robí grimasy a odmieta spoluprácu. Albert má zmenenú schopnosť porozumenia hovorenému, nevie čítať, písať. Albert sa vie potešiť keď dokáže niekedy porozumieť hovorenému, napríklad keď odpovie na pozdrav. Na otázku ako sa volá, nevie odpovedať, ale dokáže sa podpísať a vidno na ňom, že je rád. Ak na akékoľvek iné zadanie nevie reagovať, vidno na ňom, že sa snaží porozumieť a že sa trápi a nakoniec reaguje tým, že sa podpíše, z tohto je zrejmé, že mu chýba pocit úspechu z vlastného snaženia. Je však nervózny a netrpezlivý. Od mozgovej príhody je podráždený v spoločnosti iných ľudí a ak tam má ostať dlhšie stáva sa zlostným. Rád sa však prechádza v záhrade svoje dcéry, ktorá je veľká a nie sú vnej úskalia. Vo voľnom priestore sa dokáže dlho prechádzať a pôsobí kľudne a spokojne. Nutnosť komunikovať v bežných životných situáciách ho zaťažuje. Starostlivosť o rannú celotelovú hygienu a oblečenie ako aj kontrolu permanentného katétra a vrecka na moč preberá sestra. Jednotlivými jednoduchými inštrukciami a pomocou neverbálnej komunikácie motivuje Alberta, aby sa vyzliekol, vstúpil bezpečne cez schodík so sprchovacieho kúta, spolupracoval pri nastavení jemu vyhovujúcej teploty vody a podielal sa v rámci svojich zachovaných schopností na celotelovej hygiene. Činnosti, ktoré Albert nevie vykonať, alebo nerozlúštil inštrukciu k nim preberá sestra. Albert si ťažšie zvyká na prítomnosť cudzej osoby v intímnej situácii, ale manželka sa rozhodla v tom čase opustiť miestnosť, lebo si želá aby si Albert postupne zvykol, že istú časť starostlivosti bude preberať za manželku aj niekto iný. Sestra citlivo reaguje na Albertove neverbálne vyjaderenia nespokojnosti, opakovane ho povzbudzuje, aby spolu hľadali spôsob ako sa porozumieť, opakuje otázky, používa neverbánu podporu, ukazuje mu, robí gestá. Metóda je veľmi podobná ako keď sa snažíte dorozumieť v cudzej krajine s človekom s ktorým nehovoríte spoločným jazykom. V momentoch keď sa im podarí porozumieť sa sa darí aj vyhnúť sa Albertovej zlosti vyvolanej frustráciou z odkázanosti a straty kontroly. Ak setra dokáže porozumieť Albertovu požiadavku a vyhoviemu je spokojný a teší sa, že sa mu podarilo sa dorozumieť. Po skončení hygieny rovnako motivuje klienta k obliekaniu. Rutinné denné opakovanie sebaobslužných činností pod vedením a nácvik nového tvorivého spôsobu dorozumievania sa s inou osobou vracia Albertovi aspoň časť pocitu sebaurčenia a sebaúcty. Ked dokáže vyjadriť poterbu , alebo odmietnuť činnosť, ktorú nechce a stretne sa s porozumením, pôsobí spokojne. Proces hygieny, obliekania a sebaobslužných činností pomáha vytvárať nove komunikačné vzorce, ktoré podporujú Alberta v sebavyjadrení a znovunadobúdaní sebestačnosti a vracajú ho aspoň čiastočne do čias kedy sa s iným ľudmi vedel cítiť dobre. OBJECTIVES: Klient akceptuje podporu sestry pri dennej hygiene a nereaguje zlostne, vníma ju ako pomoc. Odľahčenie manželky ako hlavnej opatrujúcej osoby v celodennej starostlivosti. Tvorba nových komunikačných stratégií a stratégií zvládania. MEANS AND STRATEGY: Motivačný a objasňujúci rozhovor s využitím neverbálnej komunikácie ako podpory počas celého výkonu celotelovej hygieny, vytvorenie pocitu bezpečia a akceptácie klientových potrieb, facilitácia sebavyjadrenia klienta novým spôsobom. CONCLUSIONS:Klient potrebuje znova nadobudnúť pocit istoty a kontroly v nových podmienkach kedy nedokáže verbálne vyjadrovať svoje potreby a nevie sa adekvátne orientovaťv situácii.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message